Témata bakalářských a diplomových prací v laboratoři Metabolomiky (ÚMTM, LF UP)

 • Metabolomická/lipidomická analýza transgenních potkanů s tauopatií – model Alzheimerovy choroby (LC-HRAM MS, QqQ LC/MS)
 • Transportní mechanismy imatinibu v buněčných liniích chronické myeloidní leukemie (LC-HRAM MS, QqQ LCMS)
 • Metabolizace nových léků pro léčbu chronické myeloidní leukémie – LC/HRMS
 • Ultrarychlá online SPE analýza léčiv (RapidFire-QqQ MS)
 • Hledání nových diagnostických markerů v oblasti dědičných metabolických poruch (LC/HRMS nebo LC/QqQ)
 • Hledání nových biomarkerů deficitu acyl-CoA-dehydrogenásy s krátkým řetězcem (SCAD) (LC-HRMS)
 • Studium nových konjugátů metabolitů s potenciálním biologickým významem (LC-HRMS)
 • Studium metabolomu ovariálního karcinomu v souvislosti na odpověď léčby cis-platinou
 • Lipidomická analýza apokrinního potu (LC-HRAM MS)
 • Shotgun lipidomická analýza biologických materiálů (LC-HRAM MS)
 • Nové vícerozměrné statistické metody pro metabolomickou analýzu (R software)
 • Cílená/Necílená metabolomická analýza klinických vzorků pomocí GCxGC/TOF
 • Cílená analýza sacharidů a alditolů pro diagnostiku vybraných dědičných metabolických poruch (GCxGC MS)
 • Vývoj GC/MS metody a procesingu dat pro klinickou metabolomiku
 • Vývoj metody pro GC/MS analýzu moči/séra/buněk za pomocí ureázy
 • Studium metabolizace sunitinibu pomocí LC-MS u pacientů s renálním karcinomem
 • Farmakometabolomická studie vlivu sunitinibu na metabolom pacientů s renálním karcinomem

 

Kontakt:

prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. (tomasadam@gmail.com)

RNDr. David Friedecký, Ph.D. (david.friedecky@gmail.com)